Privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die van de gebruikers van Beter Verwijs worden verwerkt.

Indien u persoonsgegevens aan het platform Beter Verwijs verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacystatement te verwerken.

Wij adviseren u om het privacystatement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke en verwerker
  • Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens binnen het algemene deel van Beter Verwijs treedt het Radboudumc op als verwerkingsverantwoordelijke (zie artikel 2).
  • De gegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Radboudumc zijn hier te vinden.
 2. Welke gegevens verwerkt de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt en voor welk doel?
  • In het kader van het gebruik van Beter Verwijs worden door de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt  de volgende persoonsgegevens verwerkt:
   • voor- en achternaam
   • adresgegevens
   • e-mailadres
   • mobiel nummer
   • motivatie om deel te nemen aan het programma
   • bijzonderheden waar rekening mee gehouden dient te worden
  • De gegevens van de zorgverlener worden niet gedeeld met de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt.
  • De organisatie verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   • uw voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over deelname aan de gekozen leefstijlbegeleiding;
   • uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt uw naam en e-mailadres om u maandelijks haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de instelling toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing;
   • indien binnen het Beter Verwijs platform uitgewisselde persoonsgegevens, al dan niet betrekking hebben op de gezondheid en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek,  zal hiervoor uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd.
 3. Verwerking van de persoonsgegevens en persoonlijke informatie binnen het Beter Verwijs platform
  • De verstrekking van persoonsgegevens, persoonlijke en gezondheid gerelateerde informatie binnen het Beter Verwijs platform vindt altijd plaats in het kader van het aanmelden voor leefstijlbegeleiding. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens treedt de organisatie die de leefstijlbegeleiding aanbiedt op als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
  • Met betrekking tot de persoonsgegevens, persoonlijke en gezondheid gerelateerde informatie die binnen het Beter Verwijs platform worden uitgewisseld treedt Proud Nerds op als verwerker. Zij verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructie van Beter Gezond. In dat kader hebben Proud Nerds en Radboudumc een verwerkersovereenkomst gesloten.
 4. Bewaartermijnen
  • Beter Verwijs bewaart de gegevens van u als patiënt voor analyse en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening niet langer dan noodzakelijk met een maximumtermijn van 3 jaar.
  • Beter Verwijs bewaart de gegevens van de zorgverlener voor analyse en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening niet langer dan noodzakelijk met een maximumtermijn van 3 jaar.
  • Indien de gegevens niet meer relevant zijn voor analyse en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening, zullen de gegevens worden geanonimiseerd.
  • Onverminderd voorgaande zal Radboudumc persoonsgegevens die zij op grond van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om langer te bewaren, pas na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn vernietigen.
 5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Radboudumc passende technische maatregelen getroffen welke voldoen aan de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Beter Verwijs gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers en sub-verwerkers.
  • De verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Beter Verwijs. Met de verwerkers heeft het Beter Verwijs een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerkers/sub-bewerkers wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacy statement na te leven.
 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  • Via de website van Beter Verwijs kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Beter Verwijs-team van Radboudumc zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Radboudumc uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
  • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 en 3, kunt u eveneens contact opnemen met de klantenadministratie (betergezond@radboudumc.nl).
  • Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van de organisatie (contactgegevens via de website van de betreffende organisatie). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacystatement kunnen worden gericht aan onze klantenadministratie (betergezond@radboudumc.nl).
 7. Wijzigingen
  • Dit privacystatement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via Beter Verwijs bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacystatement te bekijken.

Nijmegen, mei 2022